Etik ve Felsefe Kulübü

Etik ve Felsefe Kulübü

Amaç:

 1. Etik ve felsefeyi başta Kadir Has Üniversitesi öğrencileri olmak üzere kulübün etki alanının uzandığı her yerde yaygın olarak bilinir tartışılır hale getirmek.
 2. Bir öğrenci kulübü̈ olarak öğrencilerin ders dışı etkinlikler yaparak rahatlamalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlamak.
 3. Öğrencilerin kulüpte bir arada iş yapma, bütçe yönetme, geniş̧ çaplı etkinlik düzenleme gibi eylemlerde tecrübe edinmesine olanak sunmak

Çalışma Şekil ve Alanları:

Faaliyet tipleri

 1. Sadece kulüp üyelerine açık faaliyetler
 2. Sadece Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine açık faaliyetler
 3. İstanbul’daki tüm üniversite öğrencilerine açık faaliyetler
 4. Halka açık faaliyetler

Faaliyet önerileri

 1. Sadece kulüp üyelerine açık faaliyetler
  1. Etik ve evrensel değerler tartışma grubu: Bu grubun amacı, KHAS 1. Sınıf öğrencilerine ilk dönemde verilen KHAS 105 Etik ve Evrensel Değerler dersindeki konuları rahat bir ortamda ve kendilerini rahat hissettikleri bir dilde tartışabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

- Dönemde en fazla 4 kez (her modül konusu için en az 1 kez) veya (katılıma ve kolaylaştırıcıların zamanına göre) daha çok buluşur.

-  Tartışmaların kolaylaştırıcıları, bu dersi daha önce almış̧ kulüp üyeleri arasından seçilir.

-  Grup gerekli gördüğünde dersi veren modül hocalarını konuşmacı olarak çağırabilir.

 1. Etik / Felsefe okuma grubu: Bu grubun amacı öğrencilerin rahat bir ortamda, not kaygısı olmadan bir kitabı veya makaleyi okuyup beraberce tartışmaktır.

-  Grup haftada bir veya 2 haftada bir buluşur.

-  Her hafta bir kişi o haftanın konusu için kolaylaştırıcı olur. Okunan bölümü kısaca özetleyip tartışmaya açar.

 1. Sadece Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine açık faaliyetler
 2. Film ve felsefe oturumları: Bu faaliyetlerde kulüp üyeleri seçecekleri bir film için okulda bir gösterim düzenlerler. Film gösterimi sonrasında veya yakın başka bir günde film üzerine bir tartışma, sohbet ortamı oluşmasına destek verirler. Bu oturumlar için okuldaki ilgili kulüp(ler)le işbirliği yapmak düşünülebilir.
 3. Konuşmacı oturumları: Bu faaliyetlerde kulüp üyeleri dönemde 2-4 kere belli konuşmacıları çağırırlar. Konuşmacılar bir konuda kısa bir sunum yaptıktan sonra katılımcılarla tartışmaya geçilir. Bu oturumlar için okul hocaları düşünülebileceği gibi okul dışından hocalar hatta Türkiye’den bilinen düşünürler olabilir. Bu konuşmalar için akademi dışından konuşmacı çağırıp felsefi içeriği olabilecek ama akademik olmayan konuların konuşulması da düşünülebilir.
 4. İstanbul’daki tüm üniversite öğrencilerine açık faaliyetler
 5. Bu etkinliklerin amacı Kadir Has Üniversitesi, Etik ve Felsefe Kulübü’nün etkinlik alanını okul dışına taşımak ve diğer benzer öğrenci kulüpleri veya farklı oluşumlarla etkileşime geçerek paylaşımı artırmaktır. Diğer üniversite kulüpleri ile etkileşime geçip dönemde 1-2 etkinlik olacak şekilde neler yapılabileceği konuşulabilir.
 6. Halka açık faaliyetler
 7. Etik / Felsefe yayını: Bu grubun amacı bir yayın oluşturmaktır. Bu yayın basılı bir öğrenci fanzini, bir web sitesi, blog, podcast veya Youtube kanalı biçimlerinden herhangi birinde veya birkaçında olabilir. Bu yayın öğrencilerin kendi yazılarını, fotoğraflarını vs. içerir. Yazılı veya görsel röportajlar veya kitap tanıtımları yer alabilir.

Kurucular: Fatma Nur Etili – Bilgesu Etili

Üyelik:

Üye Olma: Kulüplere sadece Kadir Has Üniversitesi lisans öğrencileri üye olabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de kulüplere üye olabilir, ancak yönetim kurullarında görev alamazlar. Bunun dışındaki kişiler kulüplere üye kaydedilemezler. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler Rektörlüğün onayı ile sadece çalışmalara katılabilirler, ancak kulübe üye olamazlar. Bir öğrenci birden fazla kulübün üyesi olabilir. Sadece bir kulübün yönetim kurulunda görev alabilir.

Üye Hakları: Etik ve Felsefe Kulübü tarafından düzenlenen her etkinlik ve faaliyete katılabilir.

Üyelikten Çıkma: Kulüp üyesi kulübe yapacağı yazılı başvuru ile üyelikten her zaman istifa edebilir.

Üyelikten Çıkarılma: Üyelikten çıkarılma kararı, kulüplerin Yönetim Kurullarının önerisi ve Genel Kurullarına kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir. Disiplin suçu işleyen öğrencinin, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi (06.08.2015)

Kulüp Yönetim Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

Toplantı Zamanı: İki hafta aralıkla Cuma günleri 

Çağrı Usulü:

Toplantı Yeri: Kadir Has Üniversitesi

Toplantı Yeter Sayısı: 5

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 

 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
 2. Faaliyet döneminin planlarını yapmak ve çalışma ilkelerini belirlemek,
 3. Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve
 4. Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak.
 5. Denetleme Kurulu’nun raporlarını inceleyip karara bağlamak.

Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Genel Kurul kulüp üyelerinden oluşur ve akademik yılın başında kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanarak, kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır. İlk toplantının, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamaması halinde, ikinci toplantı, ilk toplantıdan bir hafta sonra, aynı yerde toplantı yeter sayısı aranmaksızın gerçekleştirilir. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları Kulüp Danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir. Genel kurul, yönetim kurulunun, denetleme kurulunun veya kulüp üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulu ve Görevleri:

 1. Kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı ve Genel Sekreteri seçmek.
 2. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Öğrenci Kulüpleri Birliği Genel Kurulunda kulübü temsil etmek için bir üye seçmek.
 3. Genel Kurul'un toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15 gün önceden bildirmek.
 4. Kulüp çalışmalarının azami verimlilikte icrası ile işbu Yönergenin ve kulüp tüzüğünün uygulanmasından Üniversite'nin ilgili birimlerine karşı sorumlu
 5. Kulüp faaliyetlerini Kulüp Danışmanına bildirmek ve onay almak.
 6. (Değişik: Senato 24/04/2019 – 2019/04) 9. maddede sayılan evrakı ve defterleri usulüne uygun tutarak talep üzerine Kulüp Danışmanının ve Kampüste Yaşam Ofisinin denetimine sunmak.
 7. (Değişik: Senato 24/04/2019 – 2019/04) 9. maddede sayılan evrakı ve defterleri her akademik yılın sonunda Kampüste Yaşam Ofisi Ofisine teslim etmek.

Kulüp Defteri:

Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Tutanakları, Üniversite tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen-Giden Evrak Defteri; her kulübün usulüne uygun ve zorunlu olarak tutması ve talep halinde Üniversite'nin ilgili birimlerine göstermesi gereken defter ve evraklardır.